nav-left cat-right
cat-right

Konferencja o. R.Cantalamessa Jasna Góra

O. Raniero Cantalamessa w pierwszej konferencji mówił o Pięćdziesiątnicy, którą nazwał doświadczeniem Bożej miłości. Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym tzn.         Miłością. Nawiązał do ST- tam 50 dni po ofiarowaniu baranka paschalnego Bóg zawarł z Izraelitami przymierze na Górze Synaj, zaś w NT 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa nastąpiło Zesłanie Ducha Świętego. Prawo które Izraelici zobowiązali się przestrzegać wypełniali pod przymusem, zaś nowe prawo, które jest zapisane w sercu a nie na kamiennych tablicach człowiek pociągany przez Ducha Świętego wypełnia spontanicznie i radośnie.

Być chrześcijaninem to zwiastować to nowe prawo i samemu je wypełniać. W naszym życiu powinien nastąpić przewrót Kopernikański abyśmy przestali żyć starym prawem. Ono stawia w centrum życia siebie samego, a innych na dalszy plan, człowiek jest wtedy najważniejszy, a wszystko inne ma się kręcił wokół niego. Nowe prawo zmienia tę postać rzeczy, w nowym prawie to Bóg jest w centrum, a my krążymy wokół Niego.

Wszystko co czynimy w naszym życiu np.: uczestnictwo we mszy św., praca, obowiązki domowe, ewangelizacja, modlitwa wstawiennicza mogą być w naszym życiu Babelem lub Pięćdziesiątnicą.

Babelem będą wtedy, gdy w tym co robimy będziemy szukać własnej chwały, Pięćdziesiątnicą zaś gdy będziemy szukać chwały Pana.

Odnowa w Duchu Świętym prowadzi do Jezusa Chrystusa i do uznania Go w swoim życiu za Pana, jednak przyjęcie Jezusa za Pana to decyzja, to chęć dania Bogu pierwszego miejsca w naszych planach i wyborach. A nie ma nic piękniejszego jak przyjąć Jezusa jako Pana swego życia uczuciowego, emocjonalnego, seksualnego, rodzinnego etc. To pozwolić Mu przejąć ster swojego życia, to otworzyć Bogu  „pokoje” swego serca, w których panuje bałagan, nieuporządkowanie. Do jakiego zakątka swego życia nie wpuszczam jeszcze Jezusa?

Opracowała Agnieszka